ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નાબાર્ડ આયોજિત "સ્ટેટ ક્રેડીટ સેમિનાર" યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ તથા શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નાબાર્ડ આયોજિત "સ્ટેટ ક્રેડીટ સેમિનાર" યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ તથા શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નાબાર્ડ આયોજિત "સ્ટેટ ક્રેડીટ સેમિનાર" યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી આર.સી.ફળદુ, શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ તથા શ્રી જયદ્રથસિંહ પરમાર પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0