મુખ્યમંત્રી સાથે મોકળા મને કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગૌ-સેવકો અને પાંજરાપોળ સંચાલકો સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુખ્યમંત્રી સાથે મોકળા મને કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગૌ-સેવકો અને પાંજરાપોળ સંચાલકો સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

મુખ્યમંત્રી સાથે મોકળા મને કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગૌ-સેવકો અને પાંજરાપોળ સંચાલકો સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0