‪ડાંગ જિલ્લામાં વનબંધુ વનવાસી ખેડૂતોને હવે મળી રહેશે વ્યાપક સિંચાઈ સુવિધા‬ ‪• ડાંગ પ્રદેશની ૪ મોટી નદીઓ અને તેની પ્રશાખાઓ પર ૨૪ જેટલા મોટા હાઇડ્રોલિક સ્ટોરેજ સ્ટ્રક્ચર ચેકડેમ બનાવવા માટેના કામોની રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી ‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪ડાંગ જિલ્લામાં વનબંધુ વનવાસી ખેડૂતોને હવે મળી રહેશે વ્યાપક સિંચાઈ સુવિધા‬

‪• ડાંગ પ્રદેશની ૪ મોટી નદીઓ અને તેની પ્રશાખાઓ પર ૨૪ જેટલા મોટા હાઇડ્રોલિક સ્ટોરેજ સ્ટ્રક્ચર ચેકડેમ બનાવવા માટેના કામોની રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી ‬

‪ડાંગ જિલ્લામાં વનબંધુ વનવાસી ખેડૂતોને હવે મળી રહેશે વ્યાપક સિંચાઈ સુવિધા‬ ‪• ડાંગ પ્રદેશની ૪ મોટી નદીઓ અને તેની પ્રશાખાઓ પર ૨૪ જેટલા મોટા હાઇડ્રોલિક સ્ટોરેજ સ્ટ્રક્ચર ચેકડેમ બનાવવા માટેના કામોની રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી ‬

Let's Connect

sm2p0