‪ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારનો વધુ એક કલ્યાણકારી નિર્ણય‬ ‪• રાજ્યમાં હોર્સ પાવર આધારિત ખેડૂતો અને વીજગ્રાહકો પાસેથી એક સરખો વીજ દર વસુલવામાં આવશે‬ ‪• વધારાનો વીજભાર નિયમિત કરાવવા માટે એક માસનો સમય પણ આપવામાં આવશે‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારનો વધુ એક કલ્યાણકારી નિર્ણય‬

‪• રાજ્યમાં હોર્સ પાવર આધારિત ખેડૂતો અને વીજગ્રાહકો પાસેથી એક સરખો વીજ દર વસુલવામાં આવશે‬

‪• વધારાનો વીજભાર નિયમિત કરાવવા માટે એક માસનો સમય પણ આપવામાં આવશે‬

‪ખેડૂતોના હિતમાં રાજ્ય સરકારનો વધુ એક કલ્યાણકારી નિર્ણય‬ ‪• રાજ્યમાં હોર્સ પાવર આધારિત ખેડૂતો અને વીજગ્રાહકો પાસેથી એક સરખો વીજ દર વસુલવામાં આવશે‬ ‪• વધારાનો વીજભાર નિયમિત કરાવવા માટે એક માસનો સમય પણ આપવામાં આવશે‬

Let's Connect

sm2p0