‪રાજ્ય સરકારનો રાજ્યના હિત માટે વધુ એક કલ્યાણકારી નિર્ણય‬ ‪👉 અમરનાથ જતા યાત્રિકોને હવે હેલ્થ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ મેળવવું બન્યું વધુ સરળ ‬ ‪👉 રાજ્યની કુલ ૮૧ સંસ્થાઓને હેલ્થ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવા અધિકૃત કરવામાં આવી‬

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

‪રાજ્ય સરકારનો રાજ્યના હિત માટે વધુ એક કલ્યાણકારી નિર્ણય‬

‪👉 અમરનાથ જતા યાત્રિકોને હવે હેલ્થ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ મેળવવું બન્યું વધુ સરળ ‬

‪👉 રાજ્યની કુલ ૮૧ સંસ્થાઓને હેલ્થ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવા અધિકૃત કરવામાં આવી‬

‪રાજ્ય સરકારનો રાજ્યના હિત માટે વધુ એક કલ્યાણકારી નિર્ણય‬ ‪👉 અમરનાથ જતા યાત્રિકોને હવે હેલ્થ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ મેળવવું બન્યું વધુ સરળ ‬ ‪👉 રાજ્યની કુલ ૮૧ સંસ્થાઓને હેલ્થ ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરવા અધિકૃત કરવામાં આવી‬

Let's Connect

sm2p0