જી.એસ.સી. બેંકમાં શ્રી અજયભાઇ પટેલની ચેરમેન તરીકે, શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરીની વાઇસ ચેરમેન તરીકે પુન: નિમણૂંક અને શ્રી દિલીપભાઈ સાંઘાણીની ગુજકોમાસોલના ચેરમેન તરીકે પુન: નિમણૂંક થવા પર શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા. આ પ્રસંગે સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાન શ્રી જેઠાભાઇ ભરવાડ, શ્રી મહેશભાઈ પટેલ, શ્રી બિપીનભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જી.એસ.સી. બેંકમાં શ્રી અજયભાઇ પટેલની ચેરમેન તરીકે, શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરીની વાઇસ ચેરમેન તરીકે પુન: નિમણૂંક અને શ્રી દિલીપભાઈ સાંઘાણીની ગુજકોમાસોલના ચેરમેન તરીકે પુન: નિમણૂંક થવા પર શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા. આ પ્રસંગે સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાન શ્રી જેઠાભાઇ ભરવાડ, શ્રી મહેશભાઈ પટેલ, શ્રી બિપીનભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

જી.એસ.સી. બેંકમાં શ્રી અજયભાઇ પટેલની ચેરમેન તરીકે, શ્રી શંકરભાઇ ચૌધરીની વાઇસ ચેરમેન તરીકે પુન: નિમણૂંક અને શ્રી દિલીપભાઈ સાંઘાણીની ગુજકોમાસોલના ચેરમેન તરીકે પુન: નિમણૂંક થવા પર શુભેચ્છા પાઠવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી તેમજ પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા. આ પ્રસંગે સહકારી ક્ષેત્રના આગેવાન શ્રી જેઠાભાઇ ભરવાડ, શ્રી મહેશભાઈ પટેલ, શ્રી બિપીનભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0