રાજકોટ ખાતે સૂચિત સોસાયટીના મિલકતધારકોને દાવા મંજૂરી હુકમો, દાવા પ્રમાણપત્રો, પ્રોપર્ટીકાર્ડ વિતરણ અને વિચરતી-વિમુક્ત જાતિના લાભાર્થીઓને ફાળવેલ પ્લોટોની સનદ વિતરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે સૂચિત સોસાયટીના મિલકતધારકોને દાવા મંજૂરી હુકમો, દાવા પ્રમાણપત્રો, પ્રોપર્ટીકાર્ડ વિતરણ અને વિચરતી-વિમુક્ત જાતિના લાભાર્થીઓને ફાળવેલ પ્લોટોની સનદ વિતરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટ ખાતે સૂચિત સોસાયટીના મિલકતધારકોને દાવા મંજૂરી હુકમો, દાવા પ્રમાણપત્રો, પ્રોપર્ટીકાર્ડ વિતરણ અને વિચરતી-વિમુક્ત જાતિના લાભાર્થીઓને ફાળવેલ પ્લોટોની સનદ વિતરણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી કુંવરજીભાઇ બાવળીયા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0