જૂનાગઢ જિલ્લાના ચોરવાડ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓના લાભાર્થીઓને સાધનસહાય તેમજ ચેક અર્પણ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

જૂનાગઢ જિલ્લાના ચોરવાડ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓના લાભાર્થીઓને સાધનસહાય તેમજ ચેક અર્પણ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

જૂનાગઢ જિલ્લાના ચોરવાડ ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓના લાભાર્થીઓને સાધનસહાય તેમજ ચેક અર્પણ સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0