રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહનાં વરદ હસ્તે ઇન્કમટેક્ષ બ્રીજ, નવનિર્મિત ડી.કે પટેલ કોમ્યુનીટી હોલ અને લાઈબ્રેરીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહનાં વરદ હસ્તે ઇન્કમટેક્ષ બ્રીજ, નવનિર્મિત ડી.કે પટેલ કોમ્યુનીટી હોલ અને લાઈબ્રેરીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહનાં વરદ હસ્તે ઇન્કમટેક્ષ બ્રીજ, નવનિર્મિત ડી.કે પટેલ કોમ્યુનીટી હોલ અને લાઈબ્રેરીનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું.

Let's Connect

sm2p0