બારડોલી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં હળપતિ સમાજના વિકાસના કામોના મંજૂરીપત્રોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

બારડોલી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં હળપતિ સમાજના વિકાસના કામોના મંજૂરીપત્રોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

બારડોલી ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં હળપતિ સમાજના વિકાસના કામોના મંજૂરીપત્રોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં માન. મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા, શ્રી ઈશ્વરભાઈ પરમાર તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી ભરતસિંહ પરમાર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0