ગુજરાતની દોર જનતાએ આપી,ભાજપના હાથમાં પતંગો ઉડી રહ્યા છે, વિકાસના આભમાં પ્રત્યેક બાળકને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર આપવા પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતની દોર જનતાએ આપી,ભાજપના હાથમાં
પતંગો ઉડી રહ્યા છે, વિકાસના આભમાં

પ્રત્યેક બાળકને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર આપવા પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર

ગુજરાતની દોર જનતાએ આપી,ભાજપના હાથમાં પતંગો ઉડી રહ્યા છે, વિકાસના આભમાં પ્રત્યેક બાળકને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનો અવસર આપવા પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર

Let's Connect

sm2p0