સુરજનું પ્રયાણ એક દિવસ ઉત્તર તરફ પણ ગુજરાતનું પ્રયાણ પ્રત્યેક દિવસ વિકાસ તરફ ભાજપ સરકારે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે સંવેદનશીલ અભિગમ સાથે અનેક નિર્ણયો કરીને રાજ્યના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યની દરકાર કરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુરજનું પ્રયાણ એક દિવસ ઉત્તર તરફ
પણ ગુજરાતનું પ્રયાણ પ્રત્યેક દિવસ વિકાસ તરફ

ભાજપ સરકારે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે સંવેદનશીલ અભિગમ સાથે અનેક નિર્ણયો કરીને રાજ્યના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યની દરકાર કરી

સુરજનું પ્રયાણ એક દિવસ ઉત્તર તરફ પણ ગુજરાતનું પ્રયાણ પ્રત્યેક દિવસ વિકાસ તરફ ભાજપ સરકારે સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રે સંવેદનશીલ અભિગમ સાથે અનેક નિર્ણયો કરીને રાજ્યના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યની દરકાર કરી

Let's Connect

sm2p0