ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ નિમિત્તે રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગ અને ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ દ્વારા આયોજિત યુગ પુરુષ યુવા પરિષદ યોજાઈ. આ પરિષદમાં મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ તથા પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી ઋત્વિજભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ નિમિત્તે રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગ અને ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ દ્વારા આયોજિત યુગ પુરુષ યુવા પરિષદ યોજાઈ. આ પરિષદમાં મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ તથા પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી ઋત્વિજભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય યુવા દિવસ નિમિત્તે રમત-ગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓનો વિભાગ અને ગુજરાત રાજ્ય યુવક બોર્ડ દ્વારા આયોજિત યુગ પુરુષ યુવા પરિષદ યોજાઈ. આ પરિષદમાં મંત્રી શ્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલ તથા પ્રદેશ યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ શ્રી ઋત્વિજભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0