અમદાવાદ ખાતે રાજ્યવ્યાપી "કરૂણા અભિયાન" નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા તથા મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે રાજ્યવ્યાપી "કરૂણા અભિયાન" નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા તથા મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

અમદાવાદ ખાતે રાજ્યવ્યાપી "કરૂણા અભિયાન" નો પ્રારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી ગણપતસિંહ વસાવા તથા મેયર શ્રીમતી બિજલબેન પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0