ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને બહુઆયામી અને જનસેવાના કાર્યોની ગતિશીલતા માટે અત્યંત ઉપયોગી એવા સી.એમ.ડેશબોર્ડની મુલાકાત લેતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તથા મંત્રીશ્રી પ્રદીપસિહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને બહુઆયામી અને જનસેવાના કાર્યોની ગતિશીલતા માટે અત્યંત ઉપયોગી એવા સી.એમ.ડેશબોર્ડની મુલાકાત લેતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તથા મંત્રીશ્રી પ્રદીપસિહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને બહુઆયામી અને જનસેવાના કાર્યોની ગતિશીલતા માટે અત્યંત ઉપયોગી એવા સી.એમ.ડેશબોર્ડની મુલાકાત લેતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ. આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી તથા મંત્રીશ્રી પ્રદીપસિહ જાડેજા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Let's Connect

sm2p0