'પુરાવા આપવા વાળા જ ચોર નીકળ્યા' • યુવાનોને ગુમરાહ કરી રાજકીય રોટલા શેકવા નીકળેલી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જ પેપર લીક કરવામાં આવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

'પુરાવા આપવા વાળા જ ચોર નીકળ્યા'

• યુવાનોને ગુમરાહ કરી રાજકીય રોટલા શેકવા નીકળેલી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જ પેપર લીક કરવામાં આવ્યું.

'પુરાવા આપવા વાળા જ ચોર નીકળ્યા' • યુવાનોને ગુમરાહ કરી રાજકીય રોટલા શેકવા નીકળેલી કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા જ પેપર લીક કરવામાં આવ્યું.

Let's Connect

sm2p0