અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં લાગેલ આગની દુઃખદ ઘટનામાં અવસાન પામેલા વ્યક્તિઓ પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. આ ઘટનાની તલસ્પર્શી તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. તપાસ રિપોર્ટના આધારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં લાગેલ આગની દુઃખદ ઘટનામાં અવસાન પામેલા વ્યક્તિઓ પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. આ ઘટનાની તલસ્પર્શી તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. તપાસ રિપોર્ટના આધારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં લાગેલ આગની દુઃખદ ઘટનામાં અવસાન પામેલા વ્યક્તિઓ પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. આ ઘટનાની તલસ્પર્શી તપાસના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. તપાસ રિપોર્ટના આધારે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0