"મોકળા મને" કાર્યક્રમમાં અગર ક્ષેત્રના ઉદ્યમીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"મોકળા મને" કાર્યક્રમમાં અગર ક્ષેત્રના ઉદ્યમીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

"મોકળા મને" કાર્યક્રમમાં અગર ક્ષેત્રના ઉદ્યમીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0