રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત રાજ્ય બનવા તરફ અગ્રેસર 👉 દેશમાં સૌથી ઓછો કરપ્શન રેટ ગુજરાતમાં 👉 સરકારી વિભાગોમાં સુદ્રઢ વ્યવસ્થા,લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીના સહારે મોટાભાગની સેવા-સહાય ઓનલાઈન થતા ગુજરાત સૌથી ઓછા કરપ્ટ સ્ટેટ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત રાજ્ય બનવા તરફ અગ્રેસર

👉 દેશમાં સૌથી ઓછો કરપ્શન રેટ ગુજરાતમાં

👉 સરકારી વિભાગોમાં સુદ્રઢ વ્યવસ્થા,લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીના સહારે મોટાભાગની સેવા-સહાય ઓનલાઈન થતા ગુજરાત સૌથી ઓછા કરપ્ટ સ્ટેટ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.

રૂપાણી સરકારના નેતૃત્વમાં ગુજરાત ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત રાજ્ય બનવા તરફ અગ્રેસર 👉 દેશમાં સૌથી ઓછો કરપ્શન રેટ ગુજરાતમાં 👉 સરકારી વિભાગોમાં સુદ્રઢ વ્યવસ્થા,લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીના સહારે મોટાભાગની સેવા-સહાય ઓનલાઈન થતા ગુજરાત સૌથી ઓછા કરપ્ટ સ્ટેટ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.

Let's Connect

sm2p0