પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ એ નાગરિકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા અને તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચનો આપ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ એ નાગરિકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા અને તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચનો આપ્યા.

પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ' ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં માન. મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ પટેલ એ નાગરિકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા અને તેના નિરાકરણ માટે અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચનો આપ્યા.

Let's Connect

sm2p0