વડોદરાના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર ના રાજીનામા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વડોદરાના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર ના રાજીનામા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

વડોદરાના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઈનામદાર ના રાજીનામા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0