પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ્' ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ્' ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

પ્રદેશ કાર્યાલય 'શ્રી કમલમ્' ખાતે પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Let's Connect

sm2p0