મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજનાને હું આવકારું છું, ખેડૂતોની રજૂઆતો સાંભળીને રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં એક સારો નિર્ણય કર્યો છે. આ યોજના કુદરતી આફતના સમયમાં રાજ્યના ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ બની રહેશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજનાને હું આવકારું છું, ખેડૂતોની રજૂઆતો સાંભળીને રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં એક સારો નિર્ણય કર્યો છે. આ યોજના કુદરતી આફતના સમયમાં રાજ્યના ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ બની રહેશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

મુખ્યમંત્રી કિસાન સહાય યોજનાને હું આવકારું છું, ખેડૂતોની રજૂઆતો સાંભળીને રાજ્ય સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં એક સારો નિર્ણય કર્યો છે. આ યોજના કુદરતી આફતના સમયમાં રાજ્યના ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ બની રહેશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Let's Connect

sm2p0