પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પૂજ્ય બાપુના સ્વચ્છતા અંગેના વિચારોને લઇ દેશમાં શરૂ કરાવ્યું છે રાષ્ટ્રવ્યાપી સ્વચ્છતા અભિયાન. સમગ્ર દેશવાસીઓને સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં જોડાવવા આહવાન અપાયું તથા ૨જી ઓક્ટોબર,૨૦૧૪ - ગાંધી જયંતીના દિવસથી શરુ કરાવ્યું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પૂજ્ય બાપુના સ્વચ્છતા અંગેના વિચારોને લઇ દેશમાં શરૂ કરાવ્યું છે રાષ્ટ્રવ્યાપી સ્વચ્છતા અભિયાન. સમગ્ર દેશવાસીઓને સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં જોડાવવા આહવાન અપાયું તથા ૨જી ઓક્ટોબર,૨૦૧૪ - ગાંધી જયંતીના દિવસથી શરુ કરાવ્યું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન.

પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પૂજ્ય બાપુના સ્વચ્છતા અંગેના વિચારોને લઇ દેશમાં શરૂ કરાવ્યું છે રાષ્ટ્રવ્યાપી સ્વચ્છતા અભિયાન. સમગ્ર દેશવાસીઓને સ્વચ્છ ભારત અભિયાનમાં જોડાવવા આહવાન અપાયું તથા ૨જી ઓક્ટોબર,૨૦૧૪ - ગાંધી જયંતીના દિવસથી શરુ કરાવ્યું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન.

Let's Connect

sm2p0