રાજ્યના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ચિંતિત છે રૂપાણી સરકાર સાયબર ક્રાઇમ ઇન્સિડેન્ટ રિસ્પોન્સ યુનિટ અંતર્ગત ગુજરાત પોલીસ દ્વારા શરુ કરવામાં આવ્યો છે આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ. જે અંતર્ગત સાયબર ગુનાનો ભોગ બનનાર નાગરિક દ્વારા ૧૧૨ અથવા ૧૦૦ નંબર ડાયલ કરવા પર સાયબર પોલીસ પહોંચશે તેમની વહારે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ચિંતિત છે રૂપાણી સરકાર

સાયબર ક્રાઇમ ઇન્સિડેન્ટ રિસ્પોન્સ યુનિટ અંતર્ગત ગુજરાત પોલીસ દ્વારા શરુ કરવામાં આવ્યો છે આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ. જે અંતર્ગત સાયબર ગુનાનો ભોગ બનનાર નાગરિક દ્વારા ૧૧૨ અથવા ૧૦૦ નંબર ડાયલ કરવા પર સાયબર પોલીસ પહોંચશે તેમની વહારે.

રાજ્યના નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ચિંતિત છે રૂપાણી સરકાર સાયબર ક્રાઇમ ઇન્સિડેન્ટ રિસ્પોન્સ યુનિટ અંતર્ગત ગુજરાત પોલીસ દ્વારા શરુ કરવામાં આવ્યો છે આશ્વસ્ત પ્રોજેક્ટ. જે અંતર્ગત સાયબર ગુનાનો ભોગ બનનાર નાગરિક દ્વારા ૧૧૨ અથવા ૧૦૦ નંબર ડાયલ કરવા પર સાયબર પોલીસ પહોંચશે તેમની વહારે.

Let's Connect

sm2p0