મહેસૂલ વિભાગનાં ક્રાંતિકારી નિર્ણય બદલ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણી ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મહેસૂલ વિભાગનાં ક્રાંતિકારી નિર્ણય બદલ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણી ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

મહેસૂલ વિભાગનાં ક્રાંતિકારી નિર્ણય બદલ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી વિજયભાઈ રુપાણી ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડયા

Let's Connect

sm2p0