ભૂકંપની આપદા હોય, પૂરનો પ્રકોપ હોય, અતિવૃષ્ટિ હોય કે અનાવૃષ્ટિ હોય ગુજરાતે હંમેશા આપત્તિને અવસરમાં પલટાવી છે, પડકારોને તકમાં પરિવર્તિત કર્યા છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભૂકંપની આપદા હોય, પૂરનો પ્રકોપ હોય, અતિવૃષ્ટિ હોય કે અનાવૃષ્ટિ હોય ગુજરાતે હંમેશા આપત્તિને અવસરમાં પલટાવી છે, પડકારોને તકમાં પરિવર્તિત કર્યા છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ભૂકંપની આપદા હોય, પૂરનો પ્રકોપ હોય, અતિવૃષ્ટિ હોય કે અનાવૃષ્ટિ હોય ગુજરાતે હંમેશા આપત્તિને અવસરમાં પલટાવી છે, પડકારોને તકમાં પરિવર્તિત કર્યા છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0