કોરોનાની વિપરીત પરિસ્થિતિમાં એક માત્ર રાજકીય પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા લોકોની વચ્ચે સેવામાં ખડે પગે રહ્યો જ્યારે બીજી કોઈ પણ પાર્ટીના કાર્યકર્તા ક્યાંય નહિ દેખાયા. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોનાની વિપરીત પરિસ્થિતિમાં એક માત્ર રાજકીય પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા લોકોની વચ્ચે સેવામાં ખડે પગે રહ્યો જ્યારે બીજી કોઈ પણ પાર્ટીના કાર્યકર્તા ક્યાંય નહિ દેખાયા. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

કોરોનાની વિપરીત પરિસ્થિતિમાં એક માત્ર રાજકીય પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા લોકોની વચ્ચે સેવામાં ખડે પગે રહ્યો જ્યારે બીજી કોઈ પણ પાર્ટીના કાર્યકર્તા ક્યાંય નહિ દેખાયા. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Let's Connect

sm2p0