પૂજ્ય ગાંધી બાપુના સ્વચ્છત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ શરું કર્યું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન. દેશના લોકોમાં આ અભિયાન દ્વારા જાગૃતતા ફેલાવવામાં આવી અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા પૂજ્ય બાપુને આપવામાં આવી સાચા અર્થમાં સ્મરણાંજલિ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પૂજ્ય ગાંધી બાપુના સ્વચ્છત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ શરું કર્યું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન. દેશના લોકોમાં આ અભિયાન દ્વારા જાગૃતતા ફેલાવવામાં આવી અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા પૂજ્ય બાપુને આપવામાં આવી સાચા અર્થમાં સ્મરણાંજલિ

પૂજ્ય ગાંધી બાપુના સ્વચ્છત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ શરું કર્યું સ્વચ્છ ભારત અભિયાન. દેશના લોકોમાં આ અભિયાન દ્વારા જાગૃતતા ફેલાવવામાં આવી અને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી દ્વારા પૂજ્ય બાપુને આપવામાં આવી સાચા અર્થમાં સ્મરણાંજલિ

Let's Connect

sm2p0