કોંગ્રેસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં કરવામાં આવતા ભ્રામક પ્રચાર મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોંગ્રેસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં કરવામાં આવતા ભ્રામક પ્રચાર મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

કોંગ્રેસ દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં કરવામાં આવતા ભ્રામક પ્રચાર મુદ્દે પ્રતિક્રિયા આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0