સશક્ત સંગઠન વિના સરકાર પાંગળી થઈ જાય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો મજબૂત એટલા માટે છે કે ભાજપનું સંગઠન મજબૂત છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સશક્ત સંગઠન વિના સરકાર પાંગળી થઈ જાય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો મજબૂત એટલા માટે છે કે ભાજપનું સંગઠન મજબૂત છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

સશક્ત સંગઠન વિના સરકાર પાંગળી થઈ જાય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો મજબૂત એટલા માટે છે કે ભાજપનું સંગઠન મજબૂત છે. : નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

Let's Connect

sm2p0