“આયુષમાન ભારત” એ યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજનો ઉદેશ પુરો પાડવા માટેના એક વ્યાપક આરોગ્ય પ્રણાલીનો અભિગમ છે. યોજના દ્વારા દેશના જરૂરીયાતમંદ લોકો આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કર્યા વગર તેમની જરૂરીયાત મજુબની આરોગ્ય સેવાઓનો લાભ લઇ શકશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

“આયુષમાન ભારત” એ યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજનો ઉદેશ પુરો પાડવા માટેના એક વ્યાપક આરોગ્ય પ્રણાલીનો અભિગમ છે. યોજના દ્વારા દેશના જરૂરીયાતમંદ લોકો આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કર્યા વગર તેમની જરૂરીયાત મજુબની આરોગ્ય સેવાઓનો લાભ લઇ શકશે.

“આયુષમાન ભારત” એ યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજનો ઉદેશ પુરો પાડવા માટેના એક વ્યાપક આરોગ્ય પ્રણાલીનો અભિગમ છે. યોજના દ્વારા દેશના જરૂરીયાતમંદ લોકો આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કર્યા વગર તેમની જરૂરીયાત મજુબની આરોગ્ય સેવાઓનો લાભ લઇ શકશે.

Let's Connect

sm2p0