રિપબ્લિક ટીવીના સંપાદક શ્રી અર્નબ ગોસ્વામી પર હુમલો એ વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર કરવામાં આવેલો હુમલો છે. કટોકટીના સમયથી કોંગ્રેસ પાર્ટી આ પ્રકારના કૃત્યો માટે જાણીતી છે. હું આ હુમલાને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડું છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રિપબ્લિક ટીવીના સંપાદક શ્રી અર્નબ ગોસ્વામી પર હુમલો એ વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર કરવામાં આવેલો હુમલો છે. કટોકટીના સમયથી કોંગ્રેસ પાર્ટી આ પ્રકારના કૃત્યો માટે જાણીતી છે. હું આ હુમલાને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડું છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

રિપબ્લિક ટીવીના સંપાદક શ્રી અર્નબ ગોસ્વામી પર હુમલો એ વાણી અને અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતા પર કરવામાં આવેલો હુમલો છે. કટોકટીના સમયથી કોંગ્રેસ પાર્ટી આ પ્રકારના કૃત્યો માટે જાણીતી છે. હું આ હુમલાને સખ્ત શબ્દોમાં વખોડું છું. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0