નારી શક્તિનું સશક્તિકરણ સશસ્ત્ર દળોમાં મહિલા અધિકારીઓ માટે સ્થાયી કમિશનને મંજૂરી આપીને મોદી સરકારે વધુ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય કર્યો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નારી શક્તિનું સશક્તિકરણ

સશસ્ત્ર દળોમાં મહિલા અધિકારીઓ માટે સ્થાયી કમિશનને મંજૂરી આપીને મોદી સરકારે વધુ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય કર્યો

નારી શક્તિનું સશક્તિકરણ સશસ્ત્ર દળોમાં મહિલા અધિકારીઓ માટે સ્થાયી કમિશનને મંજૂરી આપીને મોદી સરકારે વધુ એક ઐતિહાસિક નિર્ણય કર્યો

Let's Connect

sm2p0