નાગરિકતા સંશોધન કાયદો કોઈની નાગરિકતા છીનવી લેતો નથી અને જો કોંગ્રેસને આ તથ્ય ખબર છે તો સોનિયા ગાંધી શા માટે લોકોને ઘરની બહાર નીકળવા, સડક પર ઉતરવા અને કુરબાની આપવા માટે ભડકાવી રહ્યા છે?

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાગરિકતા સંશોધન કાયદો કોઈની નાગરિકતા છીનવી લેતો નથી અને જો કોંગ્રેસને આ તથ્ય ખબર છે તો સોનિયા ગાંધી શા માટે લોકોને ઘરની બહાર નીકળવા, સડક પર ઉતરવા અને કુરબાની આપવા માટે ભડકાવી રહ્યા છે?

નાગરિકતા સંશોધન કાયદો કોઈની નાગરિકતા છીનવી લેતો નથી અને જો કોંગ્રેસને આ તથ્ય ખબર છે તો સોનિયા ગાંધી શા માટે લોકોને ઘરની બહાર નીકળવા, સડક પર ઉતરવા અને કુરબાની આપવા માટે ભડકાવી રહ્યા છે?

Let's Connect

sm2p0