સંગઠનનો વિકાસ અને વ્યાપ વધારવા માટે ચાર “ક” એટલે કાર્યકર્તા, કાર્યાલય, કોષ અને કાર્યક્રમ ખૂબ જ જરૂરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સંગઠનનો વિકાસ અને વ્યાપ વધારવા માટે ચાર “ક” એટલે કાર્યકર્તા, કાર્યાલય, કોષ અને કાર્યક્રમ ખૂબ જ જરૂરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સંગઠનનો વિકાસ અને વ્યાપ વધારવા માટે ચાર “ક” એટલે કાર્યકર્તા, કાર્યાલય, કોષ અને કાર્યક્રમ ખૂબ જ જરૂરી છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0