ભાજપમાં અધ્યક્ષ તરીકેની આખી જવાબદારી એક નેતાની હોતી જ નથી, ભાજપમાં સંયુક્ત નેતાગીરીની સિસ્ટમ પહેલા પણ હતી, આજે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપમાં અધ્યક્ષ તરીકેની આખી જવાબદારી એક નેતાની હોતી જ નથી, ભાજપમાં સંયુક્ત નેતાગીરીની સિસ્ટમ પહેલા પણ હતી, આજે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

ભાજપમાં અધ્યક્ષ તરીકેની આખી જવાબદારી એક નેતાની હોતી જ નથી, ભાજપમાં સંયુક્ત નેતાગીરીની સિસ્ટમ પહેલા પણ હતી, આજે પણ છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ

Let's Connect

sm2p0