મુંબઈ-પાલઘર પાસે બે સાધુ-સંન્યાસી અને એક ડ્રાઈવરની હત્યા કરવામાં આવી છે તે ખૂબ નિંદનીય છે; હું તેને સખત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુંબઈ-પાલઘર પાસે બે સાધુ-સંન્યાસી અને એક ડ્રાઈવરની હત્યા કરવામાં આવી છે તે ખૂબ નિંદનીય છે; હું તેને સખત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

મુંબઈ-પાલઘર પાસે બે સાધુ-સંન્યાસી અને એક ડ્રાઈવરની હત્યા કરવામાં આવી છે તે ખૂબ નિંદનીય છે; હું તેને સખત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0