શું તમે રાહુલ ગાંધી કે અન્ય કોઈ કોંગ્રેસના નેતાને રાફેલ ડીલ પર શ્રી અરુણ જેટલીજી દ્વારા પૂછવામાં આવેલા ૧૫ સવાલોના જવાબ આપતા જોયા.? તેઓ નિરૂત્તર જ રહેશે કારણ કે તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જ દેશની સંરક્ષણ તૈયારીઓને જોખમમાં મુકવાનો છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શું તમે રાહુલ ગાંધી કે અન્ય કોઈ કોંગ્રેસના નેતાને રાફેલ ડીલ પર શ્રી અરુણ જેટલીજી દ્વારા પૂછવામાં આવેલા ૧૫ સવાલોના જવાબ આપતા જોયા.? તેઓ નિરૂત્તર જ રહેશે કારણ કે તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જ દેશની સંરક્ષણ તૈયારીઓને જોખમમાં મુકવાનો છે.

શું તમે રાહુલ ગાંધી કે અન્ય કોઈ કોંગ્રેસના નેતાને રાફેલ ડીલ પર શ્રી અરુણ જેટલીજી દ્વારા પૂછવામાં આવેલા ૧૫ સવાલોના જવાબ આપતા જોયા.? તેઓ નિરૂત્તર જ રહેશે કારણ કે તેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જ દેશની સંરક્ષણ તૈયારીઓને જોખમમાં મુકવાનો છે.

Let's Connect

sm2p0