લોકશાહી બચાવવાની આડમાં કોંગ્રેસ રાજનીતિ કરવાનું બંધ કરે. કોંગ્રેસ પોતાના ધારાસભ્યોને સાચવી શકતી નથી એનો દોષ ભાજપ પર ઢોળવાનું સદંતર બંધ કરે. : ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

લોકશાહી બચાવવાની આડમાં કોંગ્રેસ રાજનીતિ કરવાનું બંધ કરે. કોંગ્રેસ પોતાના ધારાસભ્યોને સાચવી શકતી નથી એનો દોષ ભાજપ પર ઢોળવાનું સદંતર બંધ કરે. : ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

લોકશાહી બચાવવાની આડમાં કોંગ્રેસ રાજનીતિ કરવાનું બંધ કરે. કોંગ્રેસ પોતાના ધારાસભ્યોને સાચવી શકતી નથી એનો દોષ ભાજપ પર ઢોળવાનું સદંતર બંધ કરે. : ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

Let's Connect

sm2p0