નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર: 👉 ગુજરાત દેશમાં સૌથી સુરક્ષિત રાજયની છબિ ધરાવે છે. ત્યારે રાજ્યની સુરક્ષા વધુ સુનિશ્ચિત કરી ગુન્હાખોરી અટકાવવા ‘વિશ્વાસ’ પ્રોજેક્ટ કારગર નીવડશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર:

👉 ગુજરાત દેશમાં સૌથી સુરક્ષિત રાજયની છબિ ધરાવે છે. ત્યારે રાજ્યની સુરક્ષા વધુ સુનિશ્ચિત કરી ગુન્હાખોરી અટકાવવા ‘વિશ્વાસ’ પ્રોજેક્ટ કારગર નીવડશે

નાગરિકોની સલામતી અને સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર: 👉 ગુજરાત દેશમાં સૌથી સુરક્ષિત રાજયની છબિ ધરાવે છે. ત્યારે રાજ્યની સુરક્ષા વધુ સુનિશ્ચિત કરી ગુન્હાખોરી અટકાવવા ‘વિશ્વાસ’ પ્રોજેક્ટ કારગર નીવડશે

Let's Connect

sm2p0