પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના પ્રથમ દિવસના સંકલિત અંશો

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના પ્રથમ દિવસના સંકલિત અંશો

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલના ઉત્તર ગુજરાત પ્રવાસના પ્રથમ દિવસના સંકલિત અંશો

Let's Connect

sm2p0