પોલીસે ધરપકડ કરેલ રાજેશ વર્મા નામનો વ્યક્તિ ભાજપાનો કાર્યકર નથી અને ભાજપાએ આવી કોઈ કામગીરી તેને સોંપી નથી. : ભાજપા સુરત મહાનગર અધ્યક્ષ શ્રી નીતિનભાઈ ભજીયાવાલા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પોલીસે ધરપકડ કરેલ રાજેશ વર્મા નામનો વ્યક્તિ ભાજપાનો કાર્યકર નથી અને ભાજપાએ આવી કોઈ કામગીરી તેને સોંપી નથી. : ભાજપા સુરત મહાનગર અધ્યક્ષ શ્રી નીતિનભાઈ ભજીયાવાલા

પોલીસે ધરપકડ કરેલ રાજેશ વર્મા નામનો વ્યક્તિ ભાજપાનો કાર્યકર નથી અને ભાજપાએ આવી કોઈ કામગીરી તેને સોંપી નથી. : ભાજપા સુરત મહાનગર અધ્યક્ષ શ્રી નીતિનભાઈ ભજીયાવાલા

Let's Connect

sm2p0