અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજી ની ઐતિહાસિક રથયાત્રાને શરતોને આધીન મંજૂરી આપવા ગુજરાત સરકાર હાઇકોર્ટને કરશે વિનંતી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજી ની ઐતિહાસિક રથયાત્રાને શરતોને આધીન મંજૂરી આપવા ગુજરાત સરકાર હાઇકોર્ટને કરશે વિનંતી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજી ની ઐતિહાસિક રથયાત્રાને શરતોને આધીન મંજૂરી આપવા ગુજરાત સરકાર હાઇકોર્ટને કરશે વિનંતી. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0