મુંબઈ -પાલઘર પાસે બે સાધુ-સંન્યાસી અને એક ડ્રાઈવરની એમ કુલ ૩ હત્યાંનાં મીડિયા-સોશિયલ મીડિયા પર આવેલ દ્રશ્યો કોઈપણ વ્યક્તિ માટે આઘાતજનક, શરમજનક, દુ:ખદ છે. તેમાં પોલીસની ઉપસ્થિતિ વધુ આઘાતજનક છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુંબઈ -પાલઘર પાસે બે સાધુ-સંન્યાસી અને એક ડ્રાઈવરની એમ કુલ ૩ હત્યાંનાં મીડિયા-સોશિયલ મીડિયા પર આવેલ દ્રશ્યો કોઈપણ વ્યક્તિ માટે આઘાતજનક, શરમજનક, દુ:ખદ છે. તેમાં પોલીસની ઉપસ્થિતિ વધુ આઘાતજનક છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

મુંબઈ -પાલઘર પાસે બે સાધુ-સંન્યાસી અને એક ડ્રાઈવરની એમ કુલ ૩ હત્યાંનાં મીડિયા-સોશિયલ મીડિયા પર આવેલ દ્રશ્યો કોઈપણ વ્યક્તિ માટે આઘાતજનક, શરમજનક, દુ:ખદ છે. તેમાં પોલીસની ઉપસ્થિતિ વધુ આઘાતજનક છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Let's Connect

sm2p0