મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાથી વધી રહ્યો છે ગુજરાતના વિકાસનો વ્યાપ. ગુજરાતના દરેક ગામડા હવે જોડાઈ રહ્યા છે રસ્તાના નેટવર્કથી અને બની રહ્યા છે ફાસ્ટટ્રેક.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના

મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાથી વધી રહ્યો છે ગુજરાતના વિકાસનો વ્યાપ. ગુજરાતના દરેક ગામડા હવે જોડાઈ રહ્યા છે રસ્તાના નેટવર્કથી અને બની રહ્યા છે ફાસ્ટટ્રેક.

મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજનાથી વધી રહ્યો છે ગુજરાતના વિકાસનો વ્યાપ. ગુજરાતના દરેક ગામડા હવે જોડાઈ રહ્યા છે રસ્તાના નેટવર્કથી અને બની રહ્યા છે ફાસ્ટટ્રેક.

Let's Connect

sm2p0