સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં તીડ ના આક્રમણ સામે ખેડૂતોને તમામ મદદ માટે રાજ્યના કૃષિમંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુ ને રજુઆત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં તીડ ના આક્રમણ સામે ખેડૂતોને તમામ મદદ માટે રાજ્યના કૃષિમંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુ ને રજુઆત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં તીડ ના આક્રમણ સામે ખેડૂતોને તમામ મદદ માટે રાજ્યના કૃષિમંત્રીશ્રી આર.સી.ફળદુ ને રજુઆત કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0