વંદે ભારત મિશન અંતર્ગત ફિલિપાઇન્સ, મનિલાથી વતન આવી પહોંચેલા સૌ ગુજરાતીઓએ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી સરકારનો આભાર માન્યો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

વંદે ભારત મિશન અંતર્ગત ફિલિપાઇન્સ, મનિલાથી વતન આવી પહોંચેલા સૌ ગુજરાતીઓએ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી સરકારનો આભાર માન્યો.

વંદે ભારત મિશન અંતર્ગત ફિલિપાઇન્સ, મનિલાથી વતન આવી પહોંચેલા સૌ ગુજરાતીઓએ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી સરકારનો આભાર માન્યો.

Let's Connect

sm2p0