રાજ્યમાં સકારાત્મક પરિવર્તન માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનારા ગુજરાતના વરિષ્ઠ આગેવાન શ્રી હેમાબેન એસ. આચાર્ય સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ ટેલિફોનિક સંવાદ કર્યો અને તેમના તથા તેમના પરિવારના સ્વાસ્થ્યની પૃચ્છા કરવામાં આવી જેની પ્રેસ-મીડિયાને માહિતી આપતા શ્રી હેમાબેન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યમાં સકારાત્મક પરિવર્તન માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનારા ગુજરાતના વરિષ્ઠ આગેવાન શ્રી હેમાબેન એસ. આચાર્ય સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ ટેલિફોનિક સંવાદ કર્યો અને તેમના તથા તેમના પરિવારના સ્વાસ્થ્યની પૃચ્છા કરવામાં આવી જેની પ્રેસ-મીડિયાને માહિતી આપતા શ્રી હેમાબેન

રાજ્યમાં સકારાત્મક પરિવર્તન માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કરનારા ગુજરાતના વરિષ્ઠ આગેવાન શ્રી હેમાબેન એસ. આચાર્ય સાથે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એ ટેલિફોનિક સંવાદ કર્યો અને તેમના તથા તેમના પરિવારના સ્વાસ્થ્યની પૃચ્છા કરવામાં આવી જેની પ્રેસ-મીડિયાને માહિતી આપતા શ્રી હેમાબેન

Let's Connect

sm2p0