ભાજપ એ દેશમાં સુશાસન આપવાનું કાર્ય કર્યું છે અને સરકારો જયારે પારદર્શક, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ હોય છે ત્યારે એન્ટી ઈન્કમ્બસી ની જગ્યાએ સરકાર વધુ વિશ્વાસ અને તાકાતથી ચૂંટણી લડે છે.: રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિત શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભાજપ એ દેશમાં સુશાસન આપવાનું કાર્ય કર્યું છે અને સરકારો જયારે પારદર્શક, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ હોય છે ત્યારે એન્ટી ઈન્કમ્બસી ની જગ્યાએ સરકાર વધુ વિશ્વાસ અને તાકાતથી ચૂંટણી લડે છે.: રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિત શાહ

ભાજપ એ દેશમાં સુશાસન આપવાનું કાર્ય કર્યું છે અને સરકારો જયારે પારદર્શક, નિર્ણાયક અને સંવેદનશીલ હોય છે ત્યારે એન્ટી ઈન્કમ્બસી ની જગ્યાએ સરકાર વધુ વિશ્વાસ અને તાકાતથી ચૂંટણી લડે છે.: રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિત શાહ

Let's Connect

sm2p0